SAN SẺ YÊU THƯƠNG - BẾN TRE 2016

" San Sẻ Yêu Thương - 2016"

Hãy cùng Savouré nhân rộng lòng nhân ái, vì chúng tôi tin rằng chỉ có yêu thương mới đến với yêu thương